Računovodstvo

Pri nas vodimo dvostavno računovodstvo  in poslovne knjige za pravne osebe kot so družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), samostojne podjetnike (s.p.), javne zavode, komanditne družbe (k.d.), družbe z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), društva,…

Naše računovodske storitve zajemajo:

izdelava
podjetja morajo na koncu svojega poslovnega leta oddati na davčni urad letna poročila s pojasnili. Za svoje potrebe pa potrebujejo medletna poročila za spremljanje svojih poslovnih rezultatov ali pa pred sprejemanjem pomembnih poslovnih odločitev.
izdelava
Iz bilance stanja podjetje lahko razbere kakšna je njegova struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev. Izdelana je navadno za neko določeno obdobje, kot na primer za določen mesec, kvartal, polletje, leto.
izdelava
Iz izkaza poslovnega izida podjetje razbere ali posluje z dobičkom ali z izgubo. S tem poročilom si lahko pomaga pri ugotavljanju ali se zastavljeni cilji uresničujejo ali so potrebne spremembe.
optimiranje
je zakonito izogibanje davčnim obveznostim. Na podlagi medletnih poročil bilance stanja in izkazu poslovnega izida, se redno opravlja preventivne davčne preglede. S tem se konec leta izognemo nezadovoljstvu strank, hkrati pa zagotovimo, da bo stranka plačala le toliko davka, kolikor je to zares potrebno. 
pregled
za poslovanje
prijava
podjetja na podlagi javnih razpisov lahko pridobijo nove posle ali pa finančna sredstva. Da za to ne najemate dodatnih poslovnih partnerjev, vam lahko prijavo uredimo pri nas.
priprava
v skladu s poslovno etiko, je poslani pošti potrebno dodati dopis. Če tega niste vešči, vam spremne dopise oblikujemo mi.
priprava
v podjetjih se mnogokrat srečujete s poslovnimi partnerji, ki v vašem podjetju nastopajo kot kupci in kot dobavitelji. Vsled temu vam pripravimo kompenzacije, kjer se vaše terjatve in obveznosti pobotajo. S tem pa prihranite stroške nepotrebnega plačilnega prometa.
sestava
Pri svojem delu lahko kdaj rabite individualno intelektualno stvaritev s področja književnosti, znanosti ali umetnosti. Z avtorsko pogodbo se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Največkrat nastanejo dvomi o tem kdaj se jo lahko sklene, na kaj paziti pri sestavi avtorskih pogodb, katere so najpogostejše napake pri prenosu avtorskih pravic. Vsemu temu se izognete, ča vam tako pogodbo sestavimo mi.
sestava
Pogodbe o zaposlitvi so lahko tipske. Načeloma pa se jih prilagaja obveznostim in pravicam glede na delovno mesto za katero se pogodba sklepa. Prilagojena mora biti sistemizaciji delovnega mesta. Kjer v podjetju ni izkušenega kadrovika, je bolje zadevo pustiti, da jo opravijo profesionalci kot smo mi.
izdelava
konec leta ali pa za potrebe revizije je potrebno uskladiti stanja z kupci in dobavitelji. Z IOP obrazci je tako usklajevanje najlažje. V vašem imenu poskrbimo, da se nerazčiščena stanja ne prenašajo iz leta v leto.
izdelava
Namen analize poslovanja je ugotoviti prednosti in slabosti poslovanja, ki so vplivale na uspešnost podjetja v določenem obdobju. Analiziramo po navadi sredstva podjetja in zaposlene v podjetju, ker so strateškega pomena za uresničevanje ciljev v podjetju. Nato pa analiziramo še poslovne procese, od nabave, proizvodnje, prodaje do  financiranja. Analizo poslovanja zaključimo z analizo poslovnega uspeha. Z izračuni kazalnikov produktivnosti dela, ekonomičnosti in rentabilnosti pa besedno analizo le potrdimo.
izdelava
S poslovnim načrtom podjetje dobi pregled nad tržnimi razmerami in pogoji poslovanja. V poslovnem načrtu so vedno zajeti vizija, zaposleni, poslovni profil, ekonomska ocena, ocena denarnih tokov, načrt trženja in širitve podjetja.
knjiženje
trgovina potrebuje knjigovodske evidence, kjer je ovrednoten prejem in prodaja trgovinskega blaga.
vodenje
kjer imajo podjetja registrirano tudi blagajniško poslovanje, je potrebno voditi blagajniške prejemke in izdatke ter blagajniške dnevnike. Pri tem je potrebno zagotoviti ločeno evidenco za gotovino in plačilne kartice.
obračun
obračun
na podlagi zaključnega računa je potrebno izdelati še obračun DDPO, ki ga v primeru dobička, podjetje v naslednjem letu plačuje mesečno ali trimesečno.
obračun
obračune DDV-ja delamo skladno z odločbami davčnega urada, Zavezanci za DDV so lahko mesečni ali trimesečni.
obračun
za potrebe podjetij izračunavamo obresti kot so zakonske zamudne obresti, obresti od danih ali prejetih kreditov,…
obračun
za zaposlene v podjetju obračunavamo plače, pri tem pa upoštevamo vse pogodbene obveznosti podjetja do zaposlenega in pa delavčeve obveznosti za razne odtegljaje.
obračun
avtorske honorarje obračunavamo v skladu z avtorskimi pogodbami, ki jih je sklenilo podjetje za avtorsko delo.
obračun
Na podlagi sklenjene podjemne pogodbe obračunavamo opravljeno delo iz bruto ali neto zneska navedenega v pogodbi. Pri tem pa upoštevamo normirane stroške, nato pa odvedemo prispevke in akontacijo dohodnine.
priprava
banke so v današnjih časih pri izdaji bančnih posojil vedno bolj zahtevne. Sklopi obrazcev so lahko marsikdaj tako obsežni, da jih podjetje samo ni zmožno izpolniti. V tem primeru vam pri nas lahko uredimo in pripravimo dokumentacijo, na podlagi katere boste pridobili bančno posojilo.
storitve
nudimo vam pomoč pri ustanovitvi in registraciji društva. Kasneje pa še računovodenje društvenega poslovanja.
storitve
storitve
vodenje
Dnevnik glavne knjige lahko obsega enotno temeljno poslovno knjigo ali pa več knjig za posamezne skupine kontov. V dnevniku glavne knjige se knjižijo vsi poslovni dogodki, tudi tisti, ki so predmet zunaj bilančnega razvida.
vodenje
Saldakonti kupcev in dobaviteljev je evidenca prejetih in izdanih računov ter njihovih plačil. Stanja kupcev in dobaviteljev usklajujemo z IOP obrazci, navadno enkrat letno.
vodenje
Ena od pomožnih poslovnih knjig je register osnovnih sredstev, kjer se evidentira vsa osnovna sredstva, ki je podjetje nabavilo za svoje poslovanje. Tu je potrebno evidentirati nabavo, nadgradnjo ali oslabitev vsakega osnovnega sredstva posebej, voditi odpisano vrednost osnovnega sredsta in njen preostanek vrednosti. Dotrajana, uničena ali ukradena osnovna sredstva pa izločimo iz evidence.
vodenje
Glavna knjiga je temeljna poslovna knjiga in se na območju Republike Slovenije vodij v slovenščini in v evrih. Pri vodenju glavne knjige pregledamo še ustreznost listin – ali so v skladu z zakonodajo RS, evidentiramo vse poslovne dogodke v glavno knjigo, evidentiramo poslovne dogodke v pomožne knjige, vodimo glavne in pomožne knjige.
vodenje
evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v knjigo enostavnega knjigovodstva z vodenjem knjige enostavnega knjigovodstva

Naše stranke so ne samo slovenska podjetja, pač pa tudi podjetja in samostojni podjetniki iz bivše Jugoslavije, Nemčije in Avstrije.

Top